Pozwolenia Środowiskowe Gospodarka Odpadami Ewidencja Odpadów Opłaty Środowiskwe

Porady

Podstawowe informacje o wymogach
prawnych w zakresie Ochrony Środowiska

Zezwolenia


Opłaty Środowiskowe(8kB)


Ważne linki


Grupa ASEKOR

Kalendarz opłat środowiskowych

Roczne terminy składania dokumentów oraz rozliczanie opłat środowiskowych


Gospodarka odpadami:


Na 30 dni przed rozpoczęciem działalności należy złożyć:

  • Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  • Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami,
  • Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
Do 15 marca każdego roku należy złożyć zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Podstawa prawna


Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego dołącza się ten program, wytwórca odpadów niebezpiecznych jest obowiązany przedłożyć właściwemu organowi na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów niebezpiecznych lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych lub sposób gospodarowania nimi. Art. 19.1 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, do którego dołącza się ten program, wytwórca odpadów jest obowiązany przedłożyć właściwemu organowi na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej wytwarzanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi. Art. 21.a Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628

Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi. Informację przedkłada się w czterech egzemplarzach.Art. 24 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji można przystąpić do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów. Art. 24 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628

Do 15 marca należy złożyć do marszałka województwa zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Art. 37 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628Opłaty za korzystanie ze środowiska:


  • Opłata i wykaz za I półrocze: do 31 lipca,,
  • Opłata i wykaz za II półrocze: do 31 stycznia.,
  • Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wykaz informacji zawierających dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty oraz wysokość tych opłat należy składać do końca miesiąca po zakończeniu każdego półrocza, czyli np. I półrocze kończy się w dniu 30 czerwca, więc opłatę i wykaz należy złożyć do dnia 31 lipca.

Uwaga Przedsiębiorco!

"Przekroczenie terminy powoduje naliczanie odsetek od opłaty wg Ordynacji podatkowej (Dz. U. 2005. Nr 8. Poz. 60 ze zm.) Opłaty za zaległe terminy należy regulować w oparciu o obowiązujące w danym okresie stawki za korzystanie oraz z naliczeniem odsetek. Obowiązek wypełnienia tego zobowiązania przedawnia się po upływie 5 lat od dnia powstania zobowiązania.Opłata produktowa:

  • Na 30 dni przed rozpoczęciem działalności polegającej na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach należy złożyć zawiadomienie do marszałka województwa,
  • Do 31 marca następnego roku należy złożyć:
  • sprawozdanie zawierające informacje o masie opakowań wprowadzonych na rynek krajowy oraz masie i ilości poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych,
  • sprawozdanie marszałkowi województwa informację o wysokości należnej opłaty produktowej i o masie odpadów, które zostały wprowadzone na rynek.

Na 30 dni przed rozpoczęciem działalności polegającej na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach (o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy lub produktów, o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy) należy złożyć o tym zawiadomienie do marszałka województwa. W przypadku likwidacji działalności przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć zawiadomienie marszałkowi województwa o fakcie likwidacji działalności.

Do 31 marca następnego roku należy złożyć marszałkowi województwa sprawozdanie zawierające informacje o masie opakowań wprowadzonych na rynek krajowy oraz masie i ilości poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych - dotyczy przedsiębiorców którzy wywiązali się z obowiązku poddaniu opakowań odzyskowi i recyklingowi.Art. 10.

Do 31 marca następnego roku należy złożyć sprawozdanie marszałkowi województwa informację o wysokości należnej opłaty produktowej i o masie odpadów, które zostały wprowadzone na rynek.Art. 15, 16.

(87kB)